loggo3

Alla som är verksamma i skolan eller har anknytning till arbetet inom grundskolan (t ex elever, berörda vårdnadshavare och skolpersonal) skall visa respekt för de arbetstider som är fastställda för läsåret. En elevs frånvaro från skolans obligatoriska verksamhet kan medföra, i större eller mindre omfattning, svårigheter i skolarbetet såväl på kort som på lång sikt.

Elevens behov av ledighet/rekreation får normalt anses vara tillgodosett genom fastställda lov och ferier.  

Under begärd ledighet frånsäger sig vårdnadshavarna garanterad undervisningstid enligt timplanen för grundskolan.

Observera att ledigheten är beviljad först när svar mottagits från rektorn. Ledigheten beviljas under förutsättning att vårdnadshavarna ansvarar att eleven tillgodogör sig de moment i undervisningen som han/hon går miste om under ledigheten.

Fyll i pdf filen nedan och lämna till klassläraren